Privacyverklaring

Van Hese, Zoë is een onderneming natuurlijk persoon, met vestigingseenheid te 2260 Westerlo (Oevel) (België), Sint-Michielsstraat 4, en met het ondernemingsnummer 0537.943.093 en met het btw-nummer BTW BE 0537.943.093.

Deze onderneming natuurlijk persoon voert haart activiteiten onder de benaming Zoë Van Hese Advocaat.

Zij is verbonden aan de Orde van advocaten bij de Balie Provincie Antwerpen.

Deze website is eigendom van Zoë Van Hese Advocaat en wordt beheerd door De Vormgeverij, gevestigd te 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 222 (Belmans-Sprengers BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2450 Meerhout, Lemmekensdries 25, en met het ondernemingsnummer 0826.008.745).

De gehele website met al haar gegevens behoort toe aan Zoë Van Hese Advocaat.  Het is verboden om enig gegeven van de website, zoals onder meer het logo, alle tekst- en beeldmateriaal, de lay-out, anders aan te wenden dan om louter toegang te verkrijgen tot de website om de daar geplaatste informatie te lezen en te bekijken.

Zoë Van Hese Advocaat leeft de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) na.

Tijdens uw eerste consultatie/afspraak ontvangt u van Zoë Van Hese Advocaat de nodige documentatie hieromtrent, die gepaard gaat met de nodige toelichting.  Zoë Van Hese Advocaat legt u in die documentatie onder meer uit welke gegevens onder het begrip ‘persoonsgegevens’ ressorteren. Voorts licht Zoë Van Hese Advocaat toe wat als een verwerking van die persoonsgegevens wordt beschouwd.  U krijgt informatie over wat uw rechten zijn wat deze persoonsgegevens en de verwerking ervan betreft en waar u precies klacht kunt indien, indien de verwerking van de persoonsgegevens niet conform de wetgeving zou gebeuren.  Er zal u ook worden toegelicht hoe de bewaarde persoonsgegevens beschermd worden.

U kunt het kantoor ook steeds contacteren in geval van verdere vragen hieromtrent.

Door het bezoeken van deze website worden er noodzakelijkerwijze reeds enkele persoonsgegevens van u verwerkt, waarover Zoë Van Hese Advocaat u hier reeds de nodige informatie wilt verschaffen.

De persoonsgegevens die verwerkt worden naar aanleiding van uw bezoek aan deze website, worden in elk geval verwerkt op een wijze die ten aanzien van u, bezoeker, betrokkene, rechtmatig, behoorlijk, transparant en minimaal is.

Het betreft het IP-adres vanaf hetwelk u deze website bezoekt en het daaraan gekoppelde land.

Er wordt bijgehouden wanneer welk IP-adres de website bezoekt, hoe lang dat bezoek heeft geduurd, welk besturingssysteem en welke browser er worden gebruikt.

Deze persoonsgegevens worden enkel bewaard in de specifieke database voor de statistieken van de website van Zoë Van Hese Advocaat.  Dit wel voor een onbeperkte tijd, tenzij er een expliciet verzoek tot verwijdering wordt geformuleerd.  Deze database met voornoemde gegevens is enkel toegankelijk voor Zoë Van Hese Advocaat, eigenaar van de website, voor De Vormgeverij, beheerder van de website en voor de persoon die de hosting van de website verzorgt. Deze gegevens worden in geen geval verstrekt aan derden en zijn beschermd door middel van een wachtwoord.

U dient hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming te geven bij de aanvang van uw bezoek aan deze website of u heeft de keuze dit niet toe te staan en de website van Zoë Van Hese Advocaat te verlaten.

U vindt op de website ook een contactformulier, waar u enkele gegevens kunt invullen en kunt toesturen aan Zoë Van Hese Advocaat.  Deze persoonsgegevens worden onbeperkt bewaard in WordPress, tenzij er een expliciet verzoek tot verwijdering wordt geformuleerd.  Hiertoe hebben enkel Zoë Van Hese Advocaat en De Vormgeverij toegang en deze gegevens worden beschermd met een wachtwoord.  Zoë Van Hese Advocaat bewaart deze gegevens tot de eerste consultatie/afspraak.  Indien er nadien geen dossier wordt geopend, dan worden deze gegevens door haar verwijderd en enkel bewaard in WordPress.

Er worden ten slotte ook cookies verzameld op deze website, waartoe u uw uitdrukkelijke toestemming dient te geven bij het betreden van de website of u de keuze kunt maken om deze toestemming niet te geven en de website te verlaten.

Een cookie is een bestandje waarin bepaalde gegevens van een bezoeker van een website worden opgeslagen.  Zulk bestandje kan tijdens uw bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst.

Via de instellingen van uw internetbrowser kan u één en ander wel zo aanpassen dat cookies niet worden geaccepteerd of dat u bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangt, en dergelijke meer.

De cookies die op deze website worden verzameld, betreffen:

  • Social media cookies, om de koppeling van de website naar de Linkedin en Facebook van Zoë Van Hese Advocaat te verwezenlijken;
  • Privacy Embeds Cookies, die het mogelijk maken te onthouden of een bezoeker van de website eerder al op de knop heeft gedrukt om cookies te accepteren.

Alle informatie op de website van Zoë Van Hese Advocaat is bedoeld om een eerste inzicht te geven in de juridische wereld en om te waarschuwen voor eventuele valkuilen.  Deze website pretendeert evenwel niet allesomvattend te zijn en is allerminst bedoeld als oplossing voor een concreet juridisch probleem.  Het recht evolueert snel.  Bijgevolg kan Zoë Van Hese Advocaat niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel onvolledige of foutieve informatie.  Het is aangewezen om in geval van een juridisch probleem steeds zelf een advocaat te raadplegen om u te adviseren, bij te staan en eventueel te vertegenwoordigen in uw concrete zaak.