Handels- en vennootschapsrecht

Wat valt onder handels- en vennootschapsrecht?

Veel voorkomend zijn invorderingen.  U maakt een factuur en deze wordt niet of niet volledig betaald. U heeft recht op een tijdige en volledige betaling.

Ik kan de schuldenaar een laatste aanmaning tot betaling zenden en hem in gebreke stellen.

Voorts kan ik het factuurbedrag ook via gerechtelijke weg voor u invorderen.

Bij gebrek aan betwisting door uw schuldenaar, wanneer er dus eenvoudigweg geen reactie en betaling komt, is het soms ook mogelijk de factuur buiten de rechtbank om in te vorderen.

Onafhankelijk van de algemene voorwaarden waarover u als handelaar al dan niet beschikt, worden aan de wanbetaler interesten en een tegemoetkoming in de kosten die u moet maken om deze factuur in te vorderen aangerekend.

Deze algemene voorwaarden kan ik voor u opmaken of nakijken. Zeker wanneer de zaken fout gaan, zullen algemene voorwaarden ervoor zorgen dat u als handelaar beter ingedekt bent.

Het kan ook zijn dat u zelf een factuur heeft ontvangen waarmee u het niet eens bent, zodat u deze onmiddellijk moet protesteren of misschien werd u onterecht gedagvaard om een factuur te betalen.  Ook bij zulke problemen kan ik u bijstaan.

Het Belgisch recht kent een uitgebreid consumentenrecht, waarin ik eveneens thuis ben.  Voor alle problemen die hiermee te maken hebben, kunt u bijgevolg bij mij terecht.

Dit zijn slechts enkele van de scenario’s dewelke zich binnen het handels- en vennootschapsrecht kunnen voordoen. Ook indien zich een ander probleem binnen deze rechtstak stelt, bent u van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen.

THUIS IN VOLGENDE RECHTSDOMEINEN